Projekt grantowy pod nazwą  „Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7.” nr RPKP.07.01.00-04-0035/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

ROZBUDOWA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  SANATORIUM YORK POPRZEZ ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH –  URZĄDZEŃ DO MASAŻU MEMBRANOWEGO ORAZ  APARATU WIELOFUNKCYJNEGO DO ELEKTROTERAPII

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności działalności, unowocześnienie bazy zabiegowej, wzbogacenie wachlarza  usług   i wzrost przychodów sanatorium YORK w Ciechocinku, przez wprowadzenie do oferty 2 dodatkowych usług sanatoryjnych, w tym kompleksowe usługi nakierowane na gości komercyjnych.

Celem ogólnym jest poprawa struktury zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarze uzdrowiska Ciechocinek i gminy Ciechocinek oraz w otoczeniu: wyższa jakość życia mieszkańców gminy Ciechocinek i powiatu aleksandrowskiego przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu.

Opis projektu:

W ramach niniejszego zadania zostanie zakupiony sprzęt rehabilitacyjno-medyczny tj 3 urządzenia do masażu membranowego oraz 1 aparat wielofunkcyjny do elektroterapii. Zakupione urządzenie do masażu membranowego / do hydromasażu na sucho jest wielofunkcyjnym urządzeniem o szerokim spektrum zastosowań. Urządzenie do masażu jest wyposażone w funkcje regulacji czasu trwania zabiegu, częstotliwości i sekwencji zmian stref masujących. 12 dysz podzielone są na 6 stref masujących. Regulowana jest także temperatura wody, aby zapewnić komfort podczas zabiegu, temperatura wody jest podtrzymywana przez cały czas wykonywania zabiegów. Masaż wykonany za pomocą uderzenia fal poprawia krążenie krwi zwiększając transport tlenu do tkanek. Zwiększa się poziom endorfin odpowiedzialnych za tolerancję bólu. Działanie ciepłej wody w połączeniu z mechanicznym oddziaływaniem na tkanki, wpływa na organizm rozluźniająco, obniża poziom stresu, zwiększa ruchomość kończyn pacjenta. Natomiast zakup aparatu wielofunkcyjnego do elektroterapii ma na celu złagodzenie bólu i leczenie objawów chorób neurologicznych i układu ruchu. Wykorzystywany jest przy tym prąd stały, prądy impulsowe i modulowane prądy średniej częstotliwości. Podczas zabiegów stosuje się aparaty do elektroterapii, które generują przepływ prądu do wybranych miejsc na ciele pacjenta. Traktowany jest on jako naturalny, leczniczy bodziec.

Wskaźniki projektu:

  1. LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE – 1 szt.
  2. LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE – 1 szt.
  3. WZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH – 1 szt.
  4. LICZBA NOWYCH PRODUKTÓW/USŁUG WPROWADZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – 2 szt.

Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu objętego grantem 01-07-2022

Zakończenie realizacji projektu objętego grantem 31-12-2022

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 146 880,00 ZŁOTYCH

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA (GRANT): 100 000,00 ZŁOTYCH

WKŁAD WŁASNY: 46 880,00 ZŁOTYCH

Informacja o pozyskanych środkach z UE

Z przyjemnością informujemy, iż nasze przedsiębiorstwo FHU s.c. „YORK” Sławomir Kraszewski, Anna Kraszewska uzyskało wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu NR RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18) w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla naszego Projektu Nr RPKP.06.05.00-04-0008/18 pn. „Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Ciechocinku poprzez rozbudowę, modernizację i zwiększenie możliwości dostępu do rehabilitacji oraz leczenia uzdrowiskowego w Sanatorium „WILLA YORK”. Zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) naszego Projektu miało miejsce w dniu 14.04.2020 roku.

Przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie, przebudowie i modernizacji istniejącego budynku sanatoryjnego poprzez zwiększenie ilości pokoi do zamieszkania, dobudowę gabinetów lekarskich, pielęgniarskich, zabiegowych, rehabilitacyjnych, gabinetów do zabiegów medycznych, sal ćwiczeń wraz zapleczem odpowiadającym standardom z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, ciągi komunikacyjne) oraz na inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i zakupie sprzętu i urządzeń do rehabilitacji, ćwiczeń i relaksu. Przedmiotem projektu będzie również kompleksowe wyposażenie sal zabiegowych. W wyniku realizacji projektu i rozbudowy istniejącego budynku Sanatorium „Willa York” w Ciechocinku nastąpi zwiększenie możliwości dostępu do rehabilitacji i leczenia uzdrowiskowego większej ilości potrzebujących pacjentów, docelowo do minimum 180 osób. Bardzo ważną częścią realizowane projektu będzie:

  1. Wykonanie innowacyjnego termodynamicznego systemu zagospodarowania cieplej energii odpadowej z solankowym skraplaczem opadowym pełniącym role tężni solankowej. Zadanie to będzie polegało na wykonaniu obliczeń oraz projektu na podstawie bilansu cieplnego budynku dla zagospodarowania odpadowego ciepła pochodzącego z wentylacji obiektu oraz wykorzystaniu pozyskanego ciepła jako parametru grzejnego w układzie parownikowym rewersyjnej powietrznej pompy ciepła z płynną regulacją mocy. Planuje się budowę wysoko wydajnego skraplacza solankowego, będącego jednocześnie tężnią (wykorzystanie skalnych materiałów porowatych) zasilaną z istniejącego odwiertu. Pełniąca rolę skraplacza tężnia pracująca w układzie rewersyjnym pełnić będzie rolę skraplacza w okresie letnim i parownika w okresie zimowym generując znaczne oszczędności utrzymania obiektu oraz budować niepowtarzalny i niespotykany mikroklimat na terenie obiektu.
  2. Wykonanie innowacyjnego odzyskowego systemu ciepła odpadowego do wstępnego grzania ciepłej wody użytkowej. Zadanie to będzie polegało na pozyskaniu ciepła odpadowego z systemu wentylacji oraz termii źródła solankowego za pomocą tężni pełniącej rolę skraplacza latem, a parownika zimą. W procesie przemian termodynamicznych ciepło odpadowe przekierowane zostanie do wymiennikowni, jako parametr wstępny lub docelowy w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej
  3. Wykonanie innowacyjnej instalacji ultradźwiękowych generatorów dla produkcji oraz rozpylenia par srebra koloidalnego w zapleczu rehabilitacyjno-wypoczynkowym. Zadanie to będzie polegało na tym, że w zapleczu rehabilitacyjno-wypoczynkowym tj. saunach (aromaterapia) powstanie instalacja odpowiednio zaprojektowanych ultra – dźwiękowych generatorów par wody nasyconych jonami srebra koloidalnego jako mocno rozpowszechnianej ostatnio w lecznictwie metody. Produkcja par wody nasyconej jonami srebra koloidalnego odbywać się będzie za pomocą nowoczesnej metody z elektrod platynowych. Dodatkowym atutem będzie też wykorzystanie do budowy skał solnych pochodzących z pobliskiej kopalni soli w Kłodawie pełniących rolę jodowych grot solnych.
  4. Wykonanie innowacyjnej instalacji centralnego mikroprocesorowego systemu wizualizacji oraz sterowania obiektów. Rozwiązanie to będzie polegać na tym, że sterowanie, wizualizowanie oraz monitorowanie odbywać się będzie za pomocą centralnego systemu opartego na mikroprocesorowym systemie sterowania w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Dzięki realizacji tego zadania będzie można łatwiej, bezpieczniej oraz efektywniej zarządzać instalacją oraz kosztami eksploatacji budynku w zależności od jego obciążenia.

Są to innowacyjne rozwiązania zmierzające do wykorzystania endogenicznych walorów Ciechocinka, w tym solanki oraz zmierzające do ochrony środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazu cieplarnianego pochodzącego ze spalin lokalnej kotłowni dzięki pozyskaniu ciepła odpadowego metodą termodynamiczną i wykorzystaniu go w Sanatorium. Ponadto w wyniku realizacji projektu zostanie wykorzystane ciepło odpadowe z wentylacji, co także przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

W przedstawionych powyżej rozwiązaniach bardzo istotny element instalacji stanowić będzie własne ujęcie solankowe, pełniące rolę wydajnego czynnika chłodzącego przemian fazowych oraz generatora jodu z tężni solankowej pełniącej rolę skraplaczo/parownika.

W wyniku realizacji naszego projektu nastąpi wzrost zatrudnienia, bowiem powstanie 12 nowych stanowisk pracy w tym m.in. dla osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu endogenicznych potencjałów miejscowości uzdrowiskowej, a konkretnie miejscowych źródeł solankowych, które są bogactwem endogenicznym miejsca, w którym realizowany będzie projekt.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 14.793.488,57 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą: 14.791.028,57 PLN, w tym:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 8.135.065,71 PLN tj. 55,00% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;

Wkład własny przedsiębiorstwa FHU s.c. „YORK” Sławomir Kraszewski, Anna Kraszewska wyniesie nie mniej niż: 6.658.422,86 PLN tj. 45,00% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu plus koszty niekwalifikowalne projektu.

Sanatorium York 87-720 Ciechocinek ul. Mickiewicza 20

Nr konta bankowego 67 9550 0003 2260 0090 0185 0001